شرایط گارانتی

گارانتی:

مدت استفاده از گارانتی ۷ روز از تارخ تحویل کار است.
اگر شامل موارد گارانتی هستید به اطلاع کارشناسان ما برسانید تا بهترین راهکار در نظر گرفته شود.

  1. در خصوص سفارش کارتن و جعبه ابعاد بر اساس ابعاد خارجی است- و در صورتیکه ابعاد داخلی را داده اید(شامل گارنتی نمی‌شود) .
  2. جنس و نوع کارتن و جعبه را شما مشخص مینمایید. در صورتیکه جنس شما مطابق با شفارش شما باشد ولی با مثلا نمونه ای که دارید فرق داشته باشد(شامل گارنتی نمی‌شود).
  3. اگر نمونه رنگ خاصی دارید حتما آن را به چاپ رویان بدهید تا دقیقا مطابق با آن چاپ شود. در غیر این صورت طبق استاندارد کار ها انجام شده و ممکن است با نمونه شما اندکی مغایر باشد(شامل گارنتی نمی‌شود).
  4. اختلاف رنگ تا ۵ درصد طبیعی است(شامل گارنتی نمی‌شود).
  5. در برخی مواقع ممکن است برش درست انجام نشود که این مورد شامل گارانتی است.
  6. در سیستم چاپ افست اگر چاپ دقیقا بر سر جای خود قرار نگرفته باشد ما موظف به جبران آن هستیم(شامل گارانتی است).
  7. اگر چسب کارتن و یا جعبه دقیق نباشد و یا از محل چسب باز شود چاپ رویان کلیه موارد را بر طرف مینماید(شامل گارانتی است).
  8. اگه بسته بندی محصول درست انجام نشده باشد که باعث خرابی محصول نهایی گردد (شامل گارانتی است).

لطفاً در هنگام تحویل کلیه موارد را چک نمایید.

محصول نهایی ممکن است با دو درصد نقصان همران باشد، که این یک امر کاملا طبیعی است.